REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu im. Redaktora Janusza Majki -Podcast roku

 1. Organizator i cel Konkursu

 

 1. Konkurs im. Redaktora Janusza Majki na Podcast Roku (zwany dalej Konkursem) jest prowadzony na zasadach niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem drugiej edycji Konkursu jest Elżbieta Majka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  PODCASTROKU.PL ELŻBIETA MAJKA,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8131480625, REGON:  389908749,
 3. Patronem nagród w Konkursie jest redaktor Janusz Majka.
 4. Celem Konkursu jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych bez ograniczeń dotyczących tematyki, długości, cykliczności czy formy. Prace biorące udział w Konkursie oceniane są ze względu na ich oryginalność, innowacyjność, wkład w rozwój rynku podcastów w Polsce oraz ponadprzeciętną jakość wykonania.

 

 1. Organizacja i zasady finansowania Konkursu

 

 1. Konkurs jest finansowany ze środków pozyskanych przez Organizatora od Mecenasów i Partnerów Konkursu, którzy zdecydowali się wesprzeć Konkurs merytorycznie i finansowo.
 2. Konkurs prowadzony będzie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora Konkursu oraz przez Mecenasów i Partnerów Konkursu. Jednego członka Kapituły Konkursu wyznaczy rodzina Patrona nagrody.
 3. Przez Mecenasów i Partnerów Konkursu rozumie się osoby oraz podmioty, które zawarły z Organizatorem Konkursu stosowną umowę o współpracy.
 4. Kapituła Konkursu wybierze Jury Konkursu, o których mowa w § 5 Regulaminu.

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych będących autorami form dźwiękowych opublikowanych i ogólnodostępnych w Internecie (zwanych dalej: Forma dźwiękowa, Praca lub Podcast).  Autorowi Formy dźwiękowej muszą przysługiwać prawa autorskie do zgłoszonej Formy dźwiękowej, bądź musi on dysponować zgodą dysponenta autorskich praw majątkowych do Formy dźwiękowej na zgłoszenie jej do udziału w Konkursie. Oświadczenie dysponenta autorskich praw majątkowych do Formy dźwiękowej musi obejmować również zgodę na przyznanie nagrody w Konkursie wyłącznie autorowi Formy dźwiękowej. Emisja Formy dźwiękowej powinna nastąpić w dowolnych kanałach streamingowych przed 1 września 2022 roku.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 3. Forma dźwiękowa zgłoszona do Konkursu musi być opublikowana w Internecie, a językiem dominującym w publikowanej formie dźwiękowej powinien być język polski.
 4. Wymagane jest przygotowanie Formy dźwiękowej w taki sposób, aby była dostępna na rynku polskim. Nie jest istotne miejsce wykonania Formy dźwiękowej.
 5. Zgłoszenie podcastu musi dotyczyć pojedynczej publikacji Formy dźwiękowej lub ich cyklu. Zgłoszenie podcastów w kategorii konkursowej zleceniodawca dla przedsiębiorców zlecających podcasty i wspierających ten gatunek, może dotyczyć  formy dźwiękowej zleconej  przez reklamodawcę lub  wykonanej przez samego reklamodawcę.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.podcastroku.pl/
 7. Zgłoszenie nie może być anonimowe.
 8. Formularz zgłoszeniowy powinien być przesłany elektronicznie przez uczestnika lub – w przypadku uczestnika będącego osobą niepełnoletnią – przez jego opiekuna prawnego. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy musi zawierać akceptację postanowień Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, aktywny link do wyemitowanej i dostępnej w Internecie Formy dźwiękowej oraz wszystkie inne niezbędne dane wskazane do wypełnienia w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Formularz zgłoszeniowy drugiej edycji Konkursu można nadsyłać w terminie od 15 lipca 2022 roku do 07 września 2022 roku, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu formularza zgłoszeniowego.
 10. Termin zgłaszania Prac do Konkursu wskazany w § 3 ust. 9 Regulaminu zostanie opublikowany na stronie https://www.podcastroku.pl/. Publikacji terminu zgłoszeń Prac do Konkursu towarzyszy akcja promocyjno-informacyjna. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w terminie zgłaszania Prac do Konkursu.
 11. Potwierdzenie otrzymanych zgłoszeń konkursowych przez Organizatora nastąpi drogą elektroniczną.
 12. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone Prace wyłącznie tych uczestników Konkursu, którzy prawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy.
 13. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani:

13.1 zapewnić, ze nadesłane prace nie naruszają ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.);

13.2 uzyskać wszelkie niezbędne zgody/upoważnienia oraz podjąć działania konieczne związane z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich osób wskazanych w zgłoszeniu konkursowym oraz udostępnić te  zgody/upoważnienia Organizatorowi Konkursu oraz powiadomić osoby  o zasadach przetwarzania danych w Konkursie zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Nagrody konkursowe

 

 1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są: nagroda główna, nagrody w każdej kategorii oraz Nagroda Publiczności.
 2. Jury przyzna po jednej nagrodzie w każdej kategorii wskazanej  w pkt 5.7
 3. Jury przyzna Nagrodę Główną jednemu z nagrodzonych  z kategorii wskazanych  w pkt 5.7
 4. Jury przyzna również wyróżnienia „Człowiek w świecie nowych technologii” oraz wyróżnienie dla  Twórców przybliżających w swoich podcastach tematykę wschodnią. Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 5. Nagroda Publiczności zostanie przyznana Formie dźwiękowej wybranej przesz Internautów zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 5.10 Regulaminu.
 6. Łączna suma przeznaczona na pulę nagród oraz pakiet profesjonalnego wsparcia dla debiutantów zostaną ogłoszone 30 września 2022 roku w Międzynarodowy Dzień Podcastów.
 7. Jury Konkursu może odstąpić od przyznania poszczególnych lub wszystkich nagród w Konkursie.
 8. Organizatorzy wskazują, że od łącznej wartości nagrody nagrodzony będzie obowiązany uiścić podatek z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z zm.), w wysokości 10% nagrody. Zdanie pierwsze nie ma zastosowania do nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza 2000 zł, objętych zwolnieniem podatkowym na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że nagrody te zostały otrzymane przez uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i stanowią jego przychód z tej działalności.

 

 

 1. Jury Konkursu oraz ocena zgłoszeń

 

 1. Jury Konkursu jest złożone z przedstawicieli polskiej branży medialnej reprezentujących m.in. prasę branżową, polskie i międzynarodowe organizacje mediów, platform streamingowych, badaczy rynku podcastów oraz studia produkcyjne. W pracach Jury Konkursu będzie uczestniczył przedstawiciel Organizatora. Jednego członka Jury Konkursu wyznaczy rodzina Patrona nagrody.
 2. Przewodniczącego Jury Konkursu powołuje Kapituła Konkursu. Skład Jury Konkursu jest jawny i jest podany na stronie Internetowej Konkursu.
 3. Jury Konkursu ocenia Formy dźwiękowe, w szczególności poprzez pryzmat ich wartości oraz ze względu na ich oryginalność, innowacyjność zagadnienia objętego Formą dźwiękową w sposób interesujący, za wkład w rozwoju rynku podcastów w Polsce oraz za ponadprzeciętną jakość wykonania.
 4. Jury Konkursu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Jury Konkursu.
 5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie mogą zostać zakwestionowane.
 6. Członkowie Jury Konkursu nie uczestniczą w ocenie zgłoszeń dokonanych przez podmiot, z którym są w jakikolwiek sposób powiązani zawodowo lub prywatnie lub łączy ich taki stosunek prawny z członkiem zespołu albo osobą zarządzającą podmiotem, który mógłby mieć wpływ na wynik Konkursu.
 7. Formy dźwiękowe mogą zostać zgłoszone do jednej z następujących kategorii:

7.1. polityka, społeczeństwo, gospodarka;

7.2. lifestyle, kultura , hobby;

7.3. nauka, edukacja, technologie;

7.4. kryminał;

7.5. podcast za paywallem;

7.6. firma-zlecająca lub sponsorująca podcast.

8. Jury może dokonać klasyfikacji Formy dźwiękowej do innej kategorii wskazanej w pkt. 7.1-7.6, niż wynika to ze zgłoszenia.

9.Jury decyduje o nominacji trojga uczestników w każdej z kategorii wskazanych w pkt. 7.1.-7.6. Decyzja o nominacjach zostanie ogłoszona 20 października 2022 r.

10. Po ogłoszeniu nominacji, w dniach od 20 października 2022 r. do 19 listopada 2022 r. na stronie www.podcastroku.pl Internauci będą mogli zagłosować na ulubiony Podcast z wszystkich nominowanych przez Jury w poszczególnych kategoriach konkursowych. Podcast, który uzyska najwięcej głosów, otrzyma Nagrodę Publiczności, o której stanowi pkt 4.5 Regulaminu.

11. Jury Konkursu  wyłania laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych i wskazuje laureata nagrody głównej oraz laureatów wyróżnień i nagród specjalnych i tematycznych.

12. Jury Konkursu samodzielne podejmuje decyzje co do liczby i wysokości wyróżnień i nagród specjalnych z zastrzeżeniem pkt. 4 ust. 5 Regulaminu.

 

 1. Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny oświadcza, że uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe i osobiste do Form dźwiękowych, które przekazywane są w związku z Konkursem.
 2. Przekazanie Form dźwiękowych nie może naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz ich dóbr osobistych.
 3. Z chwilą przekazania w ramach Konkursu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności nagrań dźwiękowych, uczestnik Konkursu lub reprezentujący go opiekun prawny udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (dalej Licencja) do korzystania z tych utworów/ przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu/przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych stronom w chwili akceptacji Regulaminu Konkursu pól eksploatacji, a w szczególności następujących: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np., reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych. Polami eksploatacji przewidywanymi, choć nieograniczonymi do tej listy są: internet, radio, materialy graficzne, emisja w trakcie gali, emisja radiowa w trakcie promocji konkursu.
 4. Uczestnicy Konkursu mogą indywidualnie uzgodnić z Organizatorem Konkursu zakres udzielanej Licencji, w tym ograniczenia pól eksploatacji utworu lub przedmiotu praw pokrewnych.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Organizator oraz Jury zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz informacje i komunikaty publikowane w sprawie niniejszego Regulaminu na oficjalnej stronie internetowej Konkursu podcastroku.pl.
 3. Wszelkie ewentualne spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursu pozostaje w gestii Organizatora Konkursu.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu uczestnicy Konkursu mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora Konkursu pod adresem email: kontakt@podcastroku.pl.
 6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanej nagrodzie w ciągu 7 dni od decyzji Jury droga elektroniczna i z wykorzystaniem danych kontaktowych umieszczonych w formularzu zgłoszenia do konkursu.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Podcast Roku.pl. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elżbieta Majka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PL ELŻBIETA MAJKA,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8131480625, REGON:  389908749.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@podcastroku.pl
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesie Administratora oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 5. Dane osobowe  podane  przez  uczestnika  Konkursu,  będą  przetwarzane  w  celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o uczestnikach nagrodzonych  oraz  nagrodzonych formach dźwiękowych  na  stronie  internetowej  Konkursu pl, jak również w celu działalności promocyjno-informacyjnej w  ramach  upowszechniania wiedzy  o Konkursie i jego przyszłych edycjach oraz o działalności redaktora Janusza Majki,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych i  rozliczalności  wymaganej  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 1. Dane osobowe  uczestników nagrodzonych  mogą  być przekazane Mecenasom oraz Partnerom Konkursu w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 2. Administrator przetwarza    wskazane    dane    osobowe    na podstawie    prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o uczestnikach nagrodzonych, archiwizacja dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – sprostowania (poprawiania)  swoich  danych,  jeśli  są  błędne  lub  nieaktualne, a  także  prawo  do  ich  usunięcia,  w sytuacji,  gdy usunięcia w sytuacji zajścia jednej z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO
  – ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  – wniesienia skargi  do  Prezesa  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia uczestników nagrodzonych o przyznaniu nagród  oraz  przetwarzania  danych  w  związku  z  prowadzoną  działalnością promocyjno-informacyjną  w  ramach  upowszechniania  wiedzy  o  Konkursie i jego przyszłych edycjach.
 7. Administrator nie  przetwarza  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.