Formularz zgłoszenia podcastu do udziału w konkursie Podcast roku 2024

    Dane osoby zgłaszającej

    Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do zgłaszanego podcastu oraz, że jego zgłoszenie i wykorzystanie nie naruszy odpowiednich praw autorskich i praw pokrewnych twórców, współtwórców, wykonawców i producentów ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że posiadam wymaganą prawem pisemną zgodę osób, których dane osobowe i wizerunki utrwalono w ramach podcastu na wykorzystanie tych danych osobowych oraz wizerunków. Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie informacji o zgłaszanym podcaście oraz zawartych w niej danych osobowych w materiałach związanych z Konkursem.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Konkursu.